ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Üniversitemiz öğrencileri ile ilgili disiplin soruşturmaları  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Bu Yönetmelikte öngörülmüş disiplin cezaları;
uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarıdır. Ağırlıklarına göre, hangi fiillerin hangi cezaları gerektirdiği Yönetmelikte ayrı ayrı belirtilmiştir.

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında kayıtlı bulunan öğrenciler hakkındaki soruşturmaları ilgili dekan veya müdürler bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler. Toplu, süreklilik arz eden ve/veya müşterek alan veya mekanlardaki öğrenci olayları ile ilgili olarak soruşturma açmaya Üniversite Rektörleri yetkili olduğundan, bu tür olayların tespiti halinde aynı gün delilleriyle birlikte Rektörlüğe bilgi verilmesi gerekmektedir. Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içersinde
Soruşturma Onayı ile başlanır(Örnek 1). Soruşturma, onay tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde tamamlanır. Soruşturmanın bu süre içinde tamamlanamaması halinde soruşturmacı gerekçeli olarak  ek süre talebinde bulunabilir.

Soruşturmacı soruşturulana, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret olduğunu ve 7 (yedi) günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde savunmasını belirtilen yer ve saatte yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağını bildiren bir
Savunmaya Davet Yazısı tebliğ eder(Örnek 2). Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturulan, savunmasını yazılı veya sözlü olarak yapabilir. Soruşturmacı gerek gördüğü takdirde, soruşturma süresince soruşturulanın sözlü ifadesine her zaman başvurabileceği gibi, konu ile ilgili
tanık dinler ve tanık ifadelerini yeminli olarak alır(Örnek 3,4). Soruşturulanın ifadesi alınırken yemin ettirilmez. Soruşturmacı, keşif yaptırabilir ve bilirkişiye başvurabilir.

Her soruşturma işlemi bir
Tutanakla tespit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, sorulan soruları ve cevapları belirtecek biçimde düzenlenir. Tutanak; soruşturmacı, katip, ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.

Soruşturma sonucunda soruşturmacı tarafından
Soruşturma Raporu düzenlenir(Örnek 5). Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturma safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. Raporda, her suç unsuru ayrı ayrı tahlil edilerek, delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır. Disiplin cezası verilirken şu hususlar dikkate alınmalıdır (m. 30):
1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet (pişmanlık) duyup duymadığını dikkate alırlar.
2) Başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.
3) Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.
Disiplin soruşturmasına konu olan fiilin, öğrenci tarafından işlendiği kesin olarak kanıtlanamıyorsa, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince öğrenci hakkında disiplin cezası verilemez. Disiplin cezası verilirken, aynı zamanda Anayasal bir ilke olan ve Yönetmeliğin 30. maddesinin (a) bendinde de ifade edilen ölçülülük ilkesi dikkate alınmalı; disiplin cezası, fiilin ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Yönetmeliğin 30. maddesinin (a) bendine göre; disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince yeniden işlenmesi halinde (tekerrür) bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.
Yönetmeliğin 30. maddesinin (b) bendinde, öğrencinin, başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi, ağırlatıcı neden sayılmış ve bir üst derece disiplin cezası verileceği öngörülmüştür.
Disiplin cezasının verilmesine ilişkin kararda, karara karşı başvurulabilecek yollar ve başvuru süresi gösterilmelidir.


Soruşturma sonucunda yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca;

  1. Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya ilgili dekan veya müdürce,
  2. b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarının yetkili disiplin kurullarınca verilmesi gerekmektedir.

Soruşturma dosyası disiplin kurulunda görüşülürken raportör tayinine gerek görülmesi halinde Yönetmeliğin 25. maddesi gereğince dosyanın raportör üyeye verilmesini müteakip, raportör üye incelemesini en geç 2 (iki) gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar. Ayrıca soruşturmacıların disiplin kurulunda oy kullanamayacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Soruşturmanın tamamlanarak teslim edilmesini müteakip disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal Disiplin Kuruluna havale edilir. Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadır.

Tebligat öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya tebliğ evrakı ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle ya da tebliğ edilecek evraka adı soyadı imzası ve tebliğ tarihi yazılarak yapılır. Diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

Alt birimlerce açılan ve sonuçlandırılan disiplin soruşturma dosyaları 1 (bir) nüsha halinde Rektörlüğe gönderilir.

 Örnek:1

 

ÖĞRENCİ SORUŞTURMA ONAYI

Sayı    :
Konu  :

 

Sayın (Görevlendirilen Soruşturmacı)

 

İlgi     :

.........................(
öğrencinin bölümü/programı) öğrenim görmekte olan ........................(öğrencinin ismi), ..............................(İşlediği iddia edilen fiil ayrıntılı olarak belirtilecektir.) ilgi yazı/tutanakile bildirilmiştir.

Söz konusu iddialara istinaden, ....................(öğrencinin ismi) hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi gereğince disiplin soruşturması açılmış olup, bu soruşturmada soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

 ....................(öğrencinin ismi)  hakkında düzenleyeceğiniz soruşturma raporu ve dosyasını süresi içerisinde Dekanlık/Müdürlük Makamına teslim etmeniz hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dekan/Müdür

EKLER :
1-

 

Örnek:2

SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

 

Sayın .........................

İlgi:

         ............................ (hangi konuda soruşturma açıldığı yazılacak) iddiasıyla hakkınızda açılan disiplin soruşturmasında ilgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirildim.

         Bu konudaki yazılı savunmanızı ................................................ (bu yazının tebliğinden itibaren 7 (yedi) günden az olmamak üzere süre verilerek, savunmanın verileceği yer, tarih ve saat yazılacak ) tarafıma vermenizi, aksi takdirde savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılarak dosyadaki bilgi ve belgelere göre hakkınızda gerekli kararın verileceğini bilgilerinizi rica ederim.  .../..../......

 

    Soruşturmacı
Adı -Soyadı
İmza

 

                                                  
Tebellüğ Ettim
Adı- Soyadı  
İmza
Tarih

Örnek:3

TANIK İFADE DAVET YAZISI

 

                                                                                                                                                                                                 /.../20

 

Sayın ;

         Yürütmek üzere görevlendirildiğim bir soruşturmada tanıklığınıza ihtiyaç duyulmuştur. Tanık olarak ifadenize başvurmak üzere 01.04.2009 tarihinde saat 16:00da Rektörlük Hukuk Müşavirliği ofisinde hazır bulunmanızı, aksi halde hakkınızda yasal işlem yapılacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                     ..
Soruşturmacı

Örnek:4

 

TANIK İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

TANIK İFADE TUTANAĞI
Adı Soyadı                           :

Baba Adı                       :

Ana Adı                         :
.
Doğum Yeri/Doğum Tarihi    :

İfade Yeri                     :

İfade Tarihi/Saati                  :
.
T.C                                :

Bölümü                        
: .
Öğrenci No                   
:

İfade sonunda yemin ettirileceği hatırlatıldı.

Soruldu:..?
Cevap:
  ...

 

Soruldu. Bu olayla ilgili bildiğiniz başka bir husus var mıdır?
Cevap:
...

Soruldu: Doğru söylediğinize Allahınız,namusunuz üzerine yemin eder misiniz?
Cevap:
Evet, yemin ederim dedi. Beyanı okundu. Doğrudur,bana aittir dedi.İmzası alındı.

 

Tanık                              Soruşturmacı                             Katip
.                          .                                    .

Örnek:5

SORUŞTURMA RAPORU ÖRNEĞİ

 

SORUŞTURMA RAPORU

 

1-SORUŞTURMAYI AÇAN                  :Soruşturmayı açan makam. (Fak./yük.ok./enst.)

2- SORUŞTURMANIN NE
SURETLE BAŞLADIĞI                           :
Soruşturma açmaya yetkili makamın soruşturma onayı ve soruşturmanın başlangıç tarihi.

3- SORUŞTURULAN                              : Soruşturulanın kimliği, bölümü sınıfı

4- SORUŞTURMA KONUSU              : Kısaca soruşturma konusu yazılır.

SORUŞTURMANIN SAFHALARI       : (Soruşturma safhaları yazılacaktır. Örneğin, soruşturma emri alınması ile soruşturmaya başlandı, tanıklar dinlendi, öğrencinin daha önce ceza alıp almadığına ilişkin ilgili birime yazı yazıldı, keşif yapıldı, delillere ulaşıldı, sanığın ifadesi alındı, vesaire.)
5- DELİLLER                                     :
Soruşturma sırasında yararlanılan deliller yazılır.

6-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:Alınan  ifadeler ve diğer deliler özetlenerek deliller değerlendirilir.

8 - KANAAT VE SONUÇ :

Soruşturmacı kanaatini ve teklifini sunar.

 

                                                                                                      Soruşturmacı 
Adı soyadı  
(Tarih, unvan, imza)

 

Örnek:5

İLAN

 

Sayın ..............................


.../.../..... tarihli ve ......................... Sayılı yazı ile hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ...... ve .... maddeleri gereğince ................... cezası ile cezalandırılmış bulunmaktasınız. İş bu cezaya karşı . Süre içerisinde  .a itiraz hakkınız bulunmaktadır.İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

MÜHÜR/İMZA          İLANIN ASILIŞ TARİHİ :

İLANIN KALDIRILMA TARİHİ :

 

Son Güncelleme: 2011-07-18 14:27:57
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019