CEZA SORUŞTURMASI


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI

I. GENEL AÇIKLAMALAR

 
Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı kanunun 53/c maddesi hükmü gereğince soruşturulacaklardır. Kanunun 53/c-8. maddesinde bu kanunda yer almamış hususlarda 4 şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 4.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 18. maddesi ile, MMHK yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak aynı kanunun 16. maddesinde Kanunlarda Memurin Muhakematın hakkında kanunu Muvakkatı uygulanacağı belirtilen hallerde bu kanun hükümleri uygulanır hükmü getirildiğinden 2547 sayılı kanunun MMHKa yaptığı atfın 4483 sayılı kanuna yapılmış saymak gerekmektedir. Yani 2547 sayılı kanunda bulunmayan hususlarda 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanacak ve her iki kanunda da bulunmayan hususlarda, yine 4483 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca CMUK hükümleri uygulanacaktır.

II. SORUŞTURMA

 

A. Soruşturmacı Görevlendirmesi, Soruşturma Yapmaya ve Yaptırmaya Yetkili Makamlar

 
Soruşturma yapmaya veya soruşturma emri vererek bir muhakkik eli ile soruşturma yaptırmaya yetkili makamlar, Yükseköğretimde çalışan personelin görevi sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğini, ihbar, şikayet, basın yayın yolu ile veya doğrudan doğruya (denetleme veya teftiş sırasında) suça şahit olarak öğrenmeleri durumunda, 2547 sayılı Kanuna göre bir hakkında soruşturma başlatacaklardır. Yetkili makamlar soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi bir muhakkik vasıtası ile de yaptırabilirler
2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. Buna göre;
-Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının Başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca soruşturma yapılır.
-Yükseköğretim Kurulu Üyeleri ve Yükseköğretim  Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya görevlendireceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılır.
-Yükseköğretim Kurulunun diğer personeli için ise, Başkan veya diğer disiplin amirlerince doğrudan doğruya veya görevlendirilecekleri uygun sayıda soruşturmacı aracılığı ile soruşturma yapılır.
-Yukarıda belirtilen personelin dışında kalan memur veya diğer personelin işledikleri suçlarından dolayı ilk soruşturma, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.
Diğer taraftan değişik statüdeki personelin birlikte suç işlemeleri halinde  ast konumda olan, üst konumda olan personele tabi olarak soruşturulur. Üst memur hakkında soruşturma yapmaya veya yaptırmaya yetkili olan memur, alt memur hakkında da yetkilidir. Karar verecek yetkili kurulda yine üst memur hakkında karar verecek kuruldur.
Yükseköğretim personelinin işledikleri suça, memur olmayan kişilerin katılması halinde suça katılan yönünden soruşturma tamamen genel hükümlere göre yürütülür. Bu durumdaki kişilere 2547 sayılı Kanunun 53. maddesindeki usulün uygulanması mümkün değildir. Ancak yargılanmaları, memurla birlikte memurun tabi olduğu mahkemede yapılır.
Vekalet eden memurlar, vekalet ettikleri memurun soruşturma  usullerine tabidirler. Vekalet eden memur hakkında soruşturma yapmaya yetkili olan makam, vekalet edilen memur hakkında da soruşturma yapmaya yetkilidir.
Aynı zamanda birkaç görev yapan memur yapan, suç hangi görevinden doğmuşsa o görevin tabi olduğu soruşturma usulüne göre işlem yapılır.
Amirler, öncelikle, soruşturma emri vermeden iddiaları inceletmek üzere bir inceleme emri vererek olayı inceletmeli ve bir suç tespit edilmişse inceleme raporu üzerine soruşturma emri vermelidirler. İnceleme sırasında, bazen, isnat edilen eylemin ceza soruşturmasını değil, disiplin işlemi yapılmasını gerektirdiği yahut genel hükümlere göre soruşturulması gereken bir suçun bulunduğu, hatta soruşturulacak bir eylemin olmadığı anlaşılabilir. Bu tür durumlarda soruşturma emri verilmez ve durum bir tutanakla tespit edilir.
İnceleme ve soruşturma emrinin tek bir emirle birlikte verilmesi veya inceleme emrinde suç unsuruna rastlanamadığı tespit edilse bile yine soruşturma emri verilmesi halinde,  gereksiz yere zaman kaybı söz konusu olmakta, 2547 sayılı kanunun amacı dışına çıkılarak personel, soruşturma psikolojisi altında mağdur edilmekte ve soruşturmanın tabii sonucu olarak fezlekeye bağlanan dosya yetkili kurul ve bir üst kurulda zorunlu olarak görüşülmekte ve bu kurulların gereksiz yere işleri çoğaltılmaktadır. Ortada soruşturma açılması gerektiren bir suç bulunduğuna kanaat getirilmedikçe soruşturma açılmamalıdır. Soruşturma emri verildikten sonra ise geri alınamaz.

B. Soruşturmacıların Nitelikleri ve Yetkileri

 
1. Soruşturmacıların Nitelikleri
 
Soruşturmacıların memurluk görev ve derecelerinin, haklarında soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı düzeyde olması gerekir. Bu nedenle, atanacak soruşturmacının en az sanığın akademik ünvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Buna göre sanık Profesör hakkında doçentin, doçent hakkında yardımcı doçentin soruşturma yapması mümkün değildir.
Ayrıca soruşturmacılar olayla ilgisi bulunmayan tarafsız kişiler arasından seçilmelidir.
 
2. Soruşturmacıların Yetkileri

2547 sayılı Kanunda veya onun atıf yaptığı 4483 sayılı Kanunda soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin yetkileri konusunda bir düzenleme yoktur Ancak 4483 sayılı Kanunun 6. maddesinde soruşturma yapılması sırasında bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtildiğinden, soruşturmacıların yetkileri bu Kanuna göre belirlenecektir. Buna göre soruşturmacıların yetkileri şöyle sıralanabilir.
-Tanık çağırmak, tanık dinlemek ve tanığı zorla getirtmek.
-Bilirkişiye baş vurmak.
-Keşif yaptırmak.
-Muayene ve otopsi yaptırmak.
-Zorla el koymak.
-Arama yapmak.
-Sanığın tutuklanmasını istemek.
-Yakalama emri vermek.
-Sanığı sorguya çekmek, sorguya gelmek istemeyenleri zorla getirtmek.
-Her türlü bilgiyi görevlilerden almak.
-İstidkap yaptırmak
 
C. Soruşturmanın Süresi ve Sonuçlandırılması  
Soruşturmacılar, yukarıda sayılan yetkilerini kullanarak sanıkların CMK 147. maddesi hükümleri uyarınca savunmaları ve yine CMKnın ilgili maddeleri uyarınca tanıkların ifadelerini almaları, suçlarla ilgili belgeleri sırasıyla soruşturma raporuna eklemeleri, tüm bilgi ve belgeleri değerlendirmeleri, işlendiği iddia edilen suçla ilgili bilgi ve belgelerin özeti mahiyetinde bir fezleke (görüş özeti) düzenleyerek ilgili yetkili kurula gönderilmek üzere soruşturma emri veren makama sunmaları gerekir. 2547 Sayılı yasanın 53.maddesinde soruşturmanın hangi sürede bitirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda 4483 sayılı Yasanın 7.maddesine göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.
Soruşturma yapmaya yetkili makam tarafından fezleke ve ekleri, karar vermeye yetkili kurula ulaştırıldığında, artık sanık hakkında karar verilme aşamasına gelinmiş olur. Yapılan inceleme sonucunda sanık memurun fiili idari işlerin özelliği ve gerekleri de göz önüne alınarak değerlendirilir ve sonuçta verilen karar memurun yargılanmasının gerekip gerekmediği belirlenmiş olur.
Soruşturmayı sonuçlandıracak karar kurallar ve oluşum biçimleri şöyle sıralanabilir.
 
1. Karar Kurulları

Yükseköğretim personeli hakkında birinci aşamada yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verecek kurallar, 2547 sayılı Kanunun 53/c-2. maddesinde, sanıkların görevlerine göre şöyle sıralanmıştır:
-Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay 1. Dairesi,
-Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik kurul,
-Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları dekan  yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreteri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,
-Öğretim elemanları, fakülte enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu.
Danıştay 1. Dairesince birinci aşamada verilen kararlar, Danıştay İdari İşler Kurulunca; diğer kurullar tarafından birinci aşamada verilen kararlar, Danıştay 1. Dairesince, kararın türüne göre itirazen veya kendiliğinden nihai olarak karara bağlanır.(02.06.2004 tarih ve 5183 sayılı Danıştay Kanununda Değişikli Yapılmasılana Dair Kanunun 12.maddesiyple değişik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42.maddesinin (k) bendine göre Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin mevzuat uyaınca görülecek işleri, 1.Daire görür, hükmü karşısında 09.06.2004 tarihinden itibaren 2.Daire değil, 1.Daire bu işlere bakacaktır.)
Yükseköğretim Kurulu ile Üniversite Yönetim Kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler (muhakkik) ile haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır.
Kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Kararlarda oy çokluğu esası uygulanır.
 
2. Yetkili Kurullar ile Yargı Yerlerince Verilecek Kararlar ve İtiraz
 
2547/53-c maddesinde, yukarıda sayılan karar kurullarınca son soruşturmanın açılması (lüzumu muhakeme) veya son soruşturmanın açılmaması (meni muhakeme) kararları verileceği belirtilmiştir. Danıştay İdari İşler Kurulu, karar kurullarının anılan kararlar dışında da kararlar verebileceği görüşündedir.
 
a) Lüzumu Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılması) Kararı
 
2547 sayılı Kanunun 53. maddesine göre, sanık memurun suçu işlediğine ilişkin inandırıcı ve yeterli delil bulunursa, sanığın yargılanmasını tayin eden lüzumu muhakeme kararı verilir.
Bu duruma göre, bir memur hakkında Yetkili Kurulca verilen ve kamu davasının açılmasına esas olan lüzumu muhakeme yargılamanın gerekliliğine ilişkin kararlar iddianame niteliği taşımaktadır.
Lüzumu muhakeme kararları sanık memura bizzat tebliğ edilir. Memurun bulunamaması durumunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen ilanen tebliğ yolu ile tebligat yapılır.
Bu kararlar sanığın 10 gün içinde itirazı üzerine üst kurullarda incelenir. İtiraz sonucu kararı ikinci aşamada inceleyen kurul lüzumu muhakeme kararını bozarak sanığın meni muhakemesine karar verebilir. Bu durumda ise memur yargılanmaz ve bu kararda kesindir.

b) Men-i Muhakeme (Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına) Kararı
 
Sanık memur hakkında yetkili mercii, şüphelinin üzerine atılı eylemin disiplin soruşturmasını gerektiren bir eylem olduğuna, veya hukuki ihtilaf olduğunu, eylemin TCK ve diğer ceza içeren özel kanunlara göre suç olarak tasnif edilen bir eylem olmadığına, şüphelinin bu eylemi gerçekleştirmediğini, şüphelinin bu eylemi gerçekleştirdiği konusunda kamu davası açılması için yeterli delil olmadığına, bu suçun kovuşturma olanağının olmadığını görürse men-i muhakeme kararı verir.
Meni muhakeme kararı, sanık memur hakkında son soruşturma yapılmasını önler. Meni muhakeme kararları varsa müştekiye bildirilir. İlgililer bu kararlara 10 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz edilsin veya edilmesin, meni muhakeme kararları mutlaka bir üst kurulunca incelenir ve yapılan inceleme sonucunda karar onanırsa meni muhakeme kararı kesinleşir.
Üst kurul meni muhakeme kararlarını bozup lüzumu muhakeme kararı da verebilir. Bu kararlarda kesin olup itiraz edilemez.
Meni muhakeme kararları kesin hüküm değildir. İleride suçun işlenildiğine dair yeni delillerin elde edilmesi halinde yeniden soruşturma yapılıp farklı bir karar alınabilir.
Şüphelinin ölümü veya daha önceden eylem nedeniyle lüzumu muhakeme veya men-i muhakeme kararı verilmişse, yetkili mercii tarafından karar verilmesine yer olmadığına karar verilir.
Yetkili mercii tarafından ister kovuşturmaya yer olmadığına, isterse karar verilmesine yer olmadığına karar verilsin, men-i muhakeme kararı gibi işlem görecektir.
 

III. Genel hatlarıyla Soruşturma Usulü: 
Soruşturmacının yapacağı iş ilk soruşturmadır. Suçun işlendiğini ihbar veya şikayet ile veya bizzat öğrenen disiplin amirleri soruşturma emrini verirler.
Disiplin amirleri soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı aracılığıyla da yaptırabilirler (ÖRNEK 1).
Yapılan ihbar veya şikayet suç işlendiği yönünde ciddi, gerçekçi veya somut deliller içermiyorsa soruşturma başlatılmaz.
Soruşturmacılar sanığa denk veya üst unvana sahip olmalıdırlar.
Hem ceza hem de disiplin soruşturması için aynı kişilerin görevlendirilmesi durumunda soruşturmacı disiplin soruşturması ile ceza soruşturması için iki ayrı dosya oluşturmak durumundadır, bu soruşturmaları tek dosya üzerinden birlikte yürütemez.
Tebligatlar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır. Sanığın adresi bilinmiyorsa emniyetten adres araştırması istenir. Bu şekilde tespit edilen adrese 7201 sayılı Kanuna göre bildirimde bulunulur. Sanık tebligatı almazsa veya tebligatı almasına rağmen belli gün ve saate hazır bulunmazsa; bu takdirde sanık hakkında Sulh Ceza Mahkemesinden ihzar müzekkeresi çıkartılması istenir ve zabıta marifetiyle sanık getirilir. Buna rağmen sanık bulunamazsa savunma alınmadan karar verilir.
Soruşturmacı acele hallerde arama yapar, el koyar. Tutuklama istemini Sulh Ceza Yargıcından ister. Görevden uzaklaştırma kararı veremez, verilmesini disiplin amirinden ister.
Ceza soruşturması usulünde ilk soruşturmada sanık veya sanıkların savunması Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 ve 135/a maddelerine göre alınmalıdır (ÖRNEK 2).
Tanıkların yeminli ifadeleri alınmalıdır. Yeminin şekli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 57. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Tanığa teklif edilecek yemin şahadetten evvel; (Bir şey saklamaksızın, bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine  dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim ) ve  şahadetten  sonra;  (Bir şey saklamaksızın, bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söylediğime yemin ederim) şeklinde olur. Yeminin CMUK 57.maddesine göre yaptırıldığı tanık  ifade tutanağında belirtilmelidir (ÖRNEK 3).
Muhbirler ve şikayetçiler yeminsiz dinlenir, şikayetçiye ayrıca şikayetini sürdürüp sürdürmediği sorulur, takibi şikayete bağlı suçlar bakımından önemlidir.
Fezlekelerin değerlendirme bölümünde belgeler, yeminli şahit ifadeleri, sanık savunması ve yasal dayanaklar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Belirtilen işlem değerlendirme veya tahlil ve analiz şeklinde isimlendirilebilir. Bu aşamada iddia edilen suç konusu olay ile sanık arasında illiyet bağı kurulup kurulmayacağı, olayların yasal dayanaklara aykırılığının neler olduğu, savunmaya neden itibar edilemeyeceği, suçun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı tek tek tartışılmalı ve yasal sonuçlara ulaşılmalıdır. Sonuç bölümünde ise; tüm bilgi ve belgeler ile sanık savunması birlikte değerlendirilerek, soruşturmacı tarafından suçun oluşup oluşmadığı hususunda kanaat belirtilmelidir (ÖRNEK 4).
Soruşturma dosyası ve fezleke soruşturma emrini veren makama teslim edilmelidir(ÖRNEK 5).
Fezleke eki olan belgeler numara verilerek sıraya konulmalı, listesi yapılarak imzalanmalıdır. Bu liste mutlaka fezlekeye eklenmelidir (ÖRNEK 6).
Soruşturma dosyası ve fezlekeyi alan makam bu dosyayı Yükseköğretim Kanunun 53.maddesinin c/(2) bendinde belirtilen son soruşturmanın açılıp açılmasına karar verecek kurullara iletilmek üzere Rektörlük Makamına göndermelidir.
Bu kurullarca verilecek  lüzum-u  muhakeme  veya men-i  muhakeme kararları  Rektörlükçe veya İl İdare Kurulunca sanıklara tebliğ edilir. Sanıklar lüzum-u muhakeme kararına karşı itiraz edebilirler. Böyle bir itiraz yapılırsa bu itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2. Dairesince incelenerek karara bağlanır. Bunun için dosya bu hallerde Rektörlükçe Danıştay 2. Dairesine gönderilir. Danıştay 2. Dairesinde lüzum-u muhakeme kararı uygun bulunursa;  görevlilerin yargılanması için dosya suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Bundan sonra  sanık veya sanıklar ceza mahkemesinde yargılanırlar.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
VI. TUTANAK ÖRNEKLERİ
 
(ÖRNEK 1)
 
SORUŞTURMA EMRİ
                                                                                        T.C.
. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
............................(1)
.
Tarih
İlgi  :                                                                                                                         
Konu:                                                                                                                                                          
 
Sayın (2),
Ekte sunulan .......... (3)nın .......... tarihli dilekçesi ( sayılı yazısı) ile .......... fiilini (4) işlediği bildirilen ............. (5) hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2653 sayılı Kanunla değişik  53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması yapmak üzere soruşturmacı olarak tayin edilmiş bulunmaktasınız.
En kısa zamanda 3(üç) nüsha olarak düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ile fezlekenin ............ (6) e gönderilmesini rica ederim.
......................... (7)
 
Ek: ...................
 
AÇIKLAMALAR:
1- Soruşturma yapmaya yetkili merciin adı,
2- Soruşturmacı olarak atanan kişinin isim ve unvanı,
3- Suç teşkil eden fiili bildiren kişi/mercii,
4- Soruşturmanın konusunu oluşturan suç teşkil eden fiil,
5- Sanık ya da sanıkların isim, görev ve/veya unvanı,
6- Yazı hangi makamdan gönderiliyorsa o makam,
7- Soruşturmayı açan yetkilinin (Rektör, Dekan,Enstitü Müdürü, vs.) isim ve unvanı yazılacaktır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ÖRNEK 2)

 

SANIK İFADE TUTANAĞI

 
SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİ :
SORUŞTURMACI                        : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)
SORUŞTURMA EMRİ                   : Soruşturma yapmaya yetkili merciin gün ve sayılı yazısı.
İFADE VEREN                               : (Sanık)
Kimlik bilgileri:
Görevi:
Adresi:
Diğer şahsi hal bilgileri:
SORUŞTURMA KONUSU            : (...da ..olarak görevli (sanık)ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiilin ayrıntılı açıklaması)
İFADE TARİHİ VE YERİ                  : gün, saat de, yerde         
İFADE SIRASINDA HAZIR
BULUNAN KİŞİLER                         : (isim ve sıfatları)              
İFADEYİ YAZAN                             : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)
YEMİNİN ŞEKLİ                              : Katipe usulü dairesinde yemini  ettirildi.
Sanıka yemin ettirilmedi.
İFADE                                             :
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil sanığa anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması açıldığı bildirildi.
Müdafii tayin hakkının bulunduğu, müdafii tayin edebilecek durumda değilse, baro tarafından tayin edilecek  bir müdafii  talep edebileceği  ve  onun  hukuki  yardımından   yararlanabileceği,   isterse müdafiinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı bildirildi.
İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını talep edebileceği, aleyhindeki şüphe sebeplerini ortadan kaldırma ve lehine olan hususları ileri sürme imkanının bulunduğu söylendi.
Sanığın alınan ifadesinde; .dedi.
Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.
Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Tutanak içeriği, sanık (hazırsa müdafi) tarafından okundu, imza(lar)ı alındı. (Tarih)
.................                   ..                 .........................                               ........................
Sanık                          Müdafii                     Yeminli Katip                                 Soruşturmacı
 
AÇIKLAMALAR:
Sanığın ifadesinin alınmasında CMKnın 147. maddesinde belirtilen usul uygulanmalı, özellikle sanığa hakları hatırlatılmalıdır.
 (ÖRNEK 3)
TANIK İFADE TUTANAĞI
 
SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİ        :
SORUŞTURMACI                               : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)
SORUŞTURMA EMRİ                        : Soruşturma yapmaya yetkili merciin gün ve sayılı yazısı.
İFADE VEREN                                   : Tanık
Kimlik Bilgileri:
Görevi:
Adresi:                                                   
İFADE KONUSU                                  : (...da ..olarak görevli (sanık)ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç oluşturan (fiil) nedeniyle tanık ifadesinin alınması)
İFADE TARİHİ VE YERİ                     : gün, saat de, yerde                
İFADEYİ YAZAN                                 : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)
YEMİNİN ŞEKLİ                               : Katip ve ifade veren tanık ...a usulü dairesinde yemin ettirildi. 

İFADE                                                 :

... da ..olarak görevli (sanık)ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç  oluşturan eylem tanığa anlatıldı. Ceza soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.
Tanık alınan ifadesinde .. dedi.         
 Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu. 
 
Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine imzası alındı. (Tarih)
 
...................                                 .........................                                   ........................
     Tanık                                      Yeminli Katip                                      Soruşturmacı
 

NOT: Tanığın ifadesinin alınmasında CMKnın 43-61de belirtilen hükümler uygulanmalıdır. Özellikle tanıklıktan çekinme hakkı bulunan hallerde, tanığın ifadesi alınmadan önce bu hak hatırlatılmalıdır.
 (ÖRNEK 4)
FEZLEKE
 
SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİİ                               :
SORUŞTURMACI                                                       : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)
SORUŞTURMA EMRİ                                                             : Soruşturma yapmaya yetkili merciin gün ve sayılı yazısı.
HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN SANIK:   
                                   Sanığa Ait Kimlik Bilgileri      :
Görevi ve Unvanı                  :
Adresi                                                 :  
SORUŞTURMA KONUSU                                            :  (...da ..olarak görevli (sanık)ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden (fiil)in ayrıntılı açıklaması)

SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ                         : 

SORUŞTURMANIN SAFHALARI                                : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır)
DELİLLER                                                                   : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanığın savunması, tanığın ifadesi vs.)
                                  
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ                          :   
 
SONUÇ ve ÖNERİLER                                              : Delillerin değerlendirilmesi ile de bağlantı kurularak hangi kanaate varıldığı açıklanacaktır ve önerilerde bulunulacaktır. Sanık(lar)ın Türk Ceza Kanunu veya başka yasa(lar)da suç olarak kabul edilen bir fiili işlemiş olduklarına dair yeterli delil elde edilmesi halinde,  sanık(lar)ın eyleminin uyduğu kanun maddesi de belirtilmek suretiyle sanık(lar) hakkında sonsoruşturmanın açılmasının gerekliliğine (muhakeme edilmelerine) karar verilmesi önerilmeli, sanık(lar)ın fiilinin yasalarımıza göre suç oluşturmadığı veya isnat edilen suçun sanık(lar) tarafından işlenmediği kanaatine varılması halinde ise, sanık(lar) hakkında sonsoruşturmanın açılmasına gerek olmadığına (men-i muhakemelerine) karar verilmesi önerilmelidir.
Teklifimizdir.
Arz ederim. (Tarih)
  ....
Soruşturmacı


 (ÖRNEK 5)
SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ
 
. MAKAMINA (1)
..
İlgi: gün ve sayılı yazınız
İlgi yazı ile (2) hakkında (3) fiilini işlediği iddiası ile, tarihinde, makamınızca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2653 sayılı Kanunla değişik  53-c maddesi hükmü uyarınca ceza soruşturması başlatılmıştır.
İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İlgili hakkında yapılan  ceza soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma dosyası ve fezleke ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim. (Tarih)                                                                                        
....
Soruşturmacı
Ek: Soruşturma dosyası ve fezleke
AÇIKLAMALAR:
1-Soruşturmayı açan ve soruşturma emrini veren mercii,
2-Sanığın kimlik bilgileri, sanığın görev yeri ve unvanı,
3- Soruşturma konusu oluşturan suç teşkil eden fiil.
 
 
(ÖRNEK 6)
SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI
 
1. Suç işlendiğini bildiren dilekçe, 
2. İlk soruşturma yapmaya yetkili merciin gün ve sayılı soruşturma emri  ve  soruşturmacı tayin yazısı.
3. (Sanık)ın ... tarihli ifade tutanağı
4. (Tanık)ın ... tarihli ifade tutanağı
5. Bilirkişi raporu
6. Keşif tutanağı
7. Varsa yapılan başkaca işlemler ve belgeler
8. Fezleke 


    Teslim Eden                                               Teslim Alan                                    Teslim Tarihi Soruşturmacı                                         Soruşturma Yapmaya                                 //
Yetkili Mercii

Son Güncelleme: 2011-07-18 15:07:50

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022