Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin, bağlı yükseköğretim kurumları ile birlikte T.C. Anayasasının 130.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda,  üklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünde danışma birimi olarak, üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir.
Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26.maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden biridir. Yine aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ başlıklı 35. maddesinde üniversite hukuk müşavirliğinin görevi:
          a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve
uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
        b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında,
idareye yardımcı olmak,
         c)Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
biçiminde belirtilmiştir.
          Ayrıca, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek de Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasındadır.

Son Güncelleme: 2018-01-17 13:04:37

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022