HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET RAPORU 


İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.. 3

I.A. MİSYON VE VİZYON.. 3

I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.. 3 

I.C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.. 4

I.C.1. Fiziksel Yapı (m2) 4

I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) 4

I.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4

I.C.4. İnsan Kaynakları(İdari Personel Sayıları) 4

I.C.5. Sunulan Hizmetler. 5

I.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5

II. AMAÇ VE HEDEFLER.. 6

II.A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ. 6

II.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.. 7

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER.. 7

III.A. . PERFORMANS BİLGİLERİ 7

III.A.1. Performans Sonuçları Tablosu. 7

III.A.2. Diğer Hususlar. 8

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 8

IV.A. ÜSTÜNLÜKLER.. 8

IV.B. ZAYIFLIKLAR.. 8

IV.c. beklentilerimiz.. 9

    IV.d. DEĞERLENDİRME.. 9

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 9 


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET PLANI

I.GENEL BİLGİLER

I.A.MİSYON VE VİZYON
 MİSYON
Hukuki düzenlemelere bağlı kalarak, yenilikleri çalışmalarına yansıtan modern, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla alanında en iyi olmaktır. VİZYONÜniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz ve   objektif bir biçimde yürütebilmeleri için  yürürlükteki mevzuat doğrultusunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermek, hukuki ilişki ve uyuşmazlıkları Üniversitemiz menfaatlerini gözeterek uygun çözüm yolları bulmaktır.
I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
BİRİMİN KURULUŞ DAYANAĞI


Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre kurulmuştur.
YETKİ, GÖREV

VE SORUMLULUKLAR • Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak,


 • Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek,


 • Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek,


 • Üniversitemiz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile Üniversitemiz personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak,


 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek,


 • Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanan Yükseköğretim ve Üniversitemiz mevzuatını güncellemek.


I.C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

I.C.1.Fiziksel Yapı

Hukuk Müşavirliği Rektörlük binasında tahsis edilen 1 odadan oluşan birimde faaliyetlerini yürütmektedir.

 I.C.2.Hukuk Müşavirliğinin Örgüt Yapısı

Halihazırda birimde bir hukuk müşavir vekili hizmet vermektedir. 


I.C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1.Bilgi Kaynakları

Adet

1. Kitap

51

2.Mevzuat ve İçtihat Programı

-

3.2.Teknolojik Kaynaklar


   1.Bilgisayar

1

   2.Yazıcı

1

   3.Faks

-

   4.Telefon

1

   5.Fotokopi ve Yazıcı Mak.

1

 

I.C.4.İnsan Kaynakları (İdari Personel)

Kadro Unvanı

Adı - Soyadı

Hukuk Müşaviri V.

AYŞE KOÇYİĞİT

 

I.C.5. Adli Ve İdari Hizmetlerimiz

 

Türü

İçeriği

 

 

Adli Hizmetler


          Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek.

 

 

İdari Hizmetler


Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek.


Üniversitemiz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ve personel ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak.


 

I.C.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1.Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

 Hukuk Müşaviri

 Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak yapılması için hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak.

 • Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek.
 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek.
 • Üniversite tarafından kurulan komisyonlarda görevlendirilmesi halinde gereğini yapmak.
 • Hukuk Müşavirliği Birimini harcama yetkilisi olarak mevzuatın gerektirdiği görevleri yürütmek.
 • Hukuk Müşavirliğinin idari işlemlerini yürütmek, verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak.


Hukuk Müşaviri görev ve yetkilerinden dolayı Genel Sekreter’e ve Rektör’e karşı sorumludur.

II.AMAÇ VE HEDEFLER

II.A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

 

AMAÇLAR


 • Hukuki yorumu gerektiren veya uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle uyuşmazlık konusu olabilecek işlemlerin tesisinden önce ilgili birimlerce hukuki görüş alınarak Üniversitemizin taraf olabileceği hukuki uyuşmazlıkları en alt düzeyde tutmak,


 • Üniversitemizin taraf olduğu uyuşmazlıklarda kurumun hukuki yararlarının korunmasını sağlamak,


 • Üniversitemiz mevzuatının ve idari işlerinin güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.


 

 

HEDEFLER


 • Hukuk devleti ilkesine bağlı yönetim anlayışına destek sağlamak,


 • Hukuk Müşavirliğinin işleyişinde kurumsal anlayışı geliştirmek, 


 • Adil, objektif ve prensipli hizmet sunmak


 • Hukuk alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme olanaklarını geliştirmek,


 • İşleri verimli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışmak,


 • Kaynaklara kolay ulaşım sağlamak,


 • Hukuk Müşavirliğinin donanım ve tefrişini hizmet gereklerine ve çalışma koşullarına elverişli olarak geliştirmek.
II.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

 

POLİTİKALAR


 • Hizmet konularını Üniversitenin menfaatlerini ön planda tutarak ele almak,


 • Fikir alışverişine ve üretimine uygun olacak şekilde hiyerarşik iletişimi açık tutmak, 

 

ÖNCELİKLER


 • Hukuk Müşavirliğinin işleyişinde kurumsal anlayışı geliştirmek,


 • Hukuk müşavirliğinin gerek avukat gerekse de diğer personel eksikliğinin giderilmesini sağlamak,


 • Hukuk alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme olanaklarını geliştirmek,


 • Hukuk Müşavirliğinin fiziki yetersizliklerinin giderilmesini sağlamak,


 • Hukuk Müşavirliğinin donanım ve tefrişini hizmet gereklerine ve çalışma koşullarına elverişli olarak geliştirmek.  

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 III.A.PERFORMANS BİLGİLERİ

III.A.1.Performans Sonuçları Tablosu

III.A.1.1.Başarı Oranları

Adli Yargı DosyalarıDava

İcra

Toplam Dosya

-

-

Devam Eden Dosya

-

-

Açılan Dosya (2010)

-

-

Sonuçlanan Dosya (2010)

-

-

 

İdari Yargı Dosyaları

 

Devam Eden Dosya

6

Sonuçlanan Dosya

1

Toplam Dosya        

7

 

III.A.2.Diğer Hususlar

 

           İdarenin tasarrufları doğrultusunda hukuki destek sağlamak amacıyla sözlü olarak hukuki görüş bildirilen işler değerlendirme dışında tutulmuştur.

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV.A. ÜSTÜNLÜKLER


 • Kanunlarla tanınmış hukuki etkinliğin olması,


 • Üst düzey yöneticilerin hukukun üstünlüğüne ilkesi doğrultusunda işlem tesisine önem vermesi,
IV.B.ZAYIFLIKLARIMIZ


 • Avukat ve diğer personel sayısının yetersiz olması,


 • Yeterli hukuki kaynağın bulunmaması,


 • Fiziki mekanın yetersiz olması,


 • Birimde tefriş konusunda hizmet gereğine göre olmaması, gereken düzende eksiklerin olması. 

IV.C.BEKLENTİLERİMİZ

 


 • Birim içinde deneyimli, mesleki etik değerleri benimsemiş dinamik elemanların varlığının temini,


 • Güçlü bir hukuki kaynak arşivinin olması,


 • Hukuk Müşavirliğinde muhafaza edilen kitap ve dosyaların gereği gibi düzenlenebilmesi ve işlerin gizlilik özelliğine uygun yürütülmesi amacıyla gerekli donanımın sağlanması,


 • Müşavirliğimiz tarafından yürütülen işlerin kurumsallığının arttırılması avukat ihtiyacı bulunmaktadır.


 • Şu an için ihtiyaç gibi görülmemekle birlikte disiplin işlerinin sağlıklı ve düzenli yürümesini sağlamak amacıyla bu işleri üstelenecek bir şube müdürlüğünün oluşturulması ve Hukuk Müşavirliğine bağlanmasında yarar görülmektedir.IV.D.DEĞERLENDİRME


Hukuk Müşavirliğimiz, Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz biçimde yürütebilmeleri için yürürlükteki mevzuat doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir.

 

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER


             İdare tarafından işlem tesisinden sonra ihtilafa düşülmemesi amacıyla işlem yapılmadan önce hukuki görüş alınması ve bu anlayışın Üniversitemiz genelinde benimsenmesi daha verimli sonuç alınmasını sağlayacağı düşünülmektedir.


             Ayrıca uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla, konulara özel genelgeler yoluyla kurumsallaşmaya katkı sağlanmasının yararlı olacağı öngörülmektedir.

 Son Güncelleme: 2015-06-29 09:20:28

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021